Ved nyetablering og endring av privat veg vil det være behov for å etablere vegrettigheter for brukerne. I de fleste tilfeller vil det være fornuftig å opprette et veglag som har ansvar for drift og vedlikehold for den private vegen. Vi hjelper deg med å utforme vegretten og vedtekter for veglaget. Vi sørger for at rettighetene blir tinglyst og registrering av veglaget i Brønnøysundregisteret.

Det kan også være aktuelt å etablere andre typer tinglyste rettigheter i fast eiendom, eksempelvis boretter, brønnrett, ledning- og kabeltraséer etc. Vi bistår med etablering av disse.

 

tjenester-rettigheter-servitutter-bruksordninger-plan-og-eiendom.jpg