I utbyggingsprosjekter er det viktig å ha god oversikt over eksisterende eiendomsforhold, herunder eierskap og rettigheter, servitutter og eiendomsgrenser. Vi bistår innen saker etter matrikkelloven, herunder oppmålingsforretninger, retting av eiendomsgrenser, grensejusteringer og arealoverføringer, tingsrettslige forhold som opprydding i uklare hjemmelsforhold, sletting/endring/etablering av bruksretter/servitutter og innløsning av festeforhold.

Vi kan hjelpe deg å vurdere tomteutnyttelse, og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i reguleringsplan og kommuneplan.

 

tjenester-kartlegging-av-grunnforhold-plan-og-eiendom.jpg